Elfelejtett jelszó?

Általános Szerződési Feltételek

I. A szolgáltató

Neve: Csárdi-Braunstein János, MikroVPS
Címe: 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 106.
Adószám: 77982610-1-38
A szolgáltatás ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 • e-mail: info@mikrovps.hu
 • e-mail: info@blogolj.net

A továbbiakban mint Szolgáltató

II. A szerződés létrejötte és felmondása

Az igénylőnek, aki a szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerződést kell kötnie a Szolgáltatóval. Ez meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a választott szolgáltatást és annak díját. A szerződés megkötése a visszaigazolt Megrendelővel történik (mely érkezhet emailban, SMS-ben, vagy a szolgáltató weboldalán keresztül), amely tartalmazza az előfizető adatait és a megrendelt szolgáltatást. A szerződési feltételek jelen dokumentumban rögzítettek. Kivételt képeznek az egyedi előfizetői szerződések, amelyekben az általános feltételekhez képest egyedi megállapodások találhatóak.

 1. Az igénylő szóban, elektronikus úton (levélben vagy adatlap kitöltésével) vagy írásban jelzi a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát, majd a Szolgáltató tájékoztatja az igénylőt a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybe vételéhez a regisztrációkor megadott email címe nem úgynevezett eldobható, egyszer használatos cím.
  A Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybe vételéhez élő telefonszámot kell megadnia, amin a Szolgáltató elérheti az Előfizetőt.
 2. Az megrendeléskor megadott adatok valódiságát Előfizető szavatolja, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok megváltozását haladéktalanul köteles Szolgáltató felé bejelenteni, illetve ezen kötelezettsége elmulasztásából adódó károkért korlátlan felelősség terheli.
 3. A Szolgáltató, Előfizető, illetőleg igénylő (a továbbiakban együtt: felek) az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással – így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével – köthetik meg.
 4. Írásbeli szerződéskötés: Írásbeli szerződéskötés esetén az Előfizető ajánlatát az egyedi előfizetői szerződés Előfizető által aláírt példányának Szolgáltatóhoz való eljuttatásával teszi meg. A szerződés beérkezését követően a Szolgáltató a szerződés általa aláírt példányának megküldésével/átadásával fogadja el és igazolja a Szolgáltatói jogviszony létrejöttét (“visszaigazolás”). A szerződés a visszaigazolás Előfizető részére rendelkezésre bocsátása napján (Szolgáltató általi megküldés napja) jön létre. Ha a felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, a Szolgáltató köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződést – az Előfizető kérése esetén – az általános szerződési feltételek egy példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátani. Emellett Szolgáltató jogosult a szerződés elektronikus úton történő visszaigazolására, amely esetben a szerződés ráutaló magatartással jön létre.
 5. Szóbeli vagy ráutaló magatartással történő szerződéskötés: Az igénylő az egyedi szolgáltatási szerződés megkötését elektronikus úton is kezdeményezheti a Szolgáltató honlapján elhelyezett ajánlati felhívás elektronikus kitöltésével, amelyet a Szolgáltató az előfizetői ajánlat legkésőbb 1 héten belül elektronikus úton vagy nyomtatott formában (postai úton vagy kézben átadva) történő visszaigazolásával fogad el. A visszaigazolás Előfizető részére való, elektronikus úton vagy postai úton történő hozzáférhetővé tételével jön létre a szerződés. Szóbeli szerződéskötés esetén (ide értve a telefonon és az ügyfélkapcsolaton történő szerződéskötés esetét is) a Szolgáltató a szerződés feltételeit is tartalmazó visszaigazolást küld 1 héten belül. A visszaigazolás Előfizető részére való, elektronikus úton vagy nyomtatott formában (postai úton vagy kézben átadva) történő hozzáférhetővé tételével jön létre a szerződés.
 6. A Szolgáltatás rendes felmondási ideje mindkét fél részéről 30 nap. Kivételt képeznek az III. és IV./5. pontban leírt esetek. Az Előfizető jogosult azonnali felmondásra, amennyiben a IV./2. pontban meghatározottaktól a Szolgáltató eltér.

III. Fizetési rendelkezések

 1. A Szolgáltató a szolgáltatás lejáratát megelőzően legalább 14 nappal értesítést küld a lejáratról az Előfizető e-mail címére.
 2. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke kiegyenlíthető banki átutalással, vagy PayPal fizetéssel. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adott szolgáltatás korlátozására, amennyiben a szolgáltatás díja nem kerül a határidőig kiegyenlítésre.

IV. A szolgáltatás igénybe vétele, rendelkezésre állása

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása kapcsán a tudomására jutó adatokat harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ilyen adatokat kizárólag hibakeresési céllal felhasználhassa, amelyről az Előfizetőt tájékoztatja.
 2. A Szolgáltatás az adott naptári év a szolgáltatásnál meghatározott minimum, 99,86 százalékban elérhető, amelybe az előre bejelentett karbantartás nem tartozik bele. A Szolgáltatás rendelkezésre állásának mérésére a Felek elfogadják a Szolgáltató által nyújtott adatokat. A Szolgáltató nem vállalja a saját hálózatán kívül eső elérhetőség garantálását. A Szolgáltató nem tehető felelőssé a szerverleállásból eredő károkért vagy elmaradt haszonért.
 3. A Szolgáltató havonta legfeljebb egyszer üzemszerű karbantartást végezhet maximum 4 óra időtartalmban, amiről az Előfizetőt elektronikus úton legalább 7 naptári nappal korábban tájékoztatja.
 4. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató rendszeres adatmentést végez azon adatairól melyek a Szolgáltató szerverén találhatók. A szolgáltató az adatokat az “Adatvédelem” pontban és az “Adatvédelmi” törvényben leírtak szerint kezeli.
 5. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatakor a vonatkozó törvényeket betartja, a mindenkori jogszabályokba vagy az ÁSZF-be ütköző tevékenységet nem folytat. Bármilyen hasonló esetben a Szolgáltatás teljes egészében korlátozható vagy megszüntethető és az Előfizetői Szerződés a Szolgáltató által felmondható.
 6. Az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül részben vagy egészéven felfüggeszthető vagy korlátozható az alábbi esetekben:
  • A Szolgáltató rendszerének biztonságos és stabil működésének veszélyeztetése
  • A Szolgáltató rendszerének vagy más külső rendszer illegális elérését célzó tevékenység
  • A Szolgáltató érdekeit sértő tartalom közzététele esetén
  • Kéretlen e-mailek (SPAM) küldése
  • Illegális tartalom elérhetővé tétele, direkt és indirekt formában egyaránt
  • A Felhasználó a kapcsolattartó email címen nem elérhető
  • Splog/spam blog üzemeltetése, mikor a tartalom elsődleges célja egy oldal népszerűsítése
  • Link katalógus jellegű blog üzemeltetése ingyenes blogon
 7. Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató rendszeres értesítő üzenetet küldhet a szolgáltatással kapcsolatban az Előfizető e-mail címére vagy SMS formájában telefonszámára.
 8. A Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a biztonsági mentéseit a saját szerverei meghibásodásának esetére készíti, azokat saját lehetőségei szerint a felhasználó rendelkezésére is bocsájthatja, de azok minőségéért és rendelkezésre állásáért felelősséget nem vállal.
 9. Azon szoftverek esetén, melyek használatához szoftverlicenc szükséges és nem a Szolgáltató biztosítja azt az Előfizető részére, az Előfizető köteles a szoftverlicenc meglétéről és jogtisztaságáról gondoskodni. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a szoftverek jogos felhasználását illetően még akkor sem, ha egyes szoftverek telepítésénél Szolgáltató elvégezte, segítséget nyújtott vagy használatát javasolja.
 10. A Szolgáltató által végzett szoftveres telepítés, beállítás sikeresnek és elfogadottnak tekinthető, ha az Előfizető az átadást követő 5 munkanapon belül nem jelez hibát vagy nem emel kifogást

V. Vis maior

 1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
 2. Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

VI. Adatvédelem

 1. A Szolgáltató a saját rendszerében minden jelszót egyirányú titkosítással tárol.
 2. A Szolgáltató az Előfizető rendszerén található adatokat nem vizsgálja és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. Az esetleges mentések vagy karbantartás során birtokába jutott információkat teljesen bizalmasan kezeli. A Szolgáltató minden belépést és tevékenységet a saját rendszerén naplóz. A Szolgáltató a vonatkozó adatvédelmi törvényt maradéktalanul betartja.
 3. A Szolgáltató a rendszereit érintő lehető legtöbb tevékenységet a hatókörén belül naplózza és maximum egy évre visszamenőleg tárolja. Az ilyen módon tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, amely alól kivételt képeznek a hivatalos szervek hivatalos megkeresései.
 4. Az Előfizető elfogadja, hogy az általa üzemeltetett rendszeren a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli az adatokat!

Hatályos: 2013. február 1-től